SMBJ300A-Q

SMBJ300A-Q

SMBJ300A-Q

瞬态电压抑制二极管

TVS
下载产品规格书

Part Number

Uni.

Bi.

Reverse Stand-Off Voltage

VR(V)

Breakdown Voltage @IT

VB MIn.(V)

VB Max.(V)

Test Current

IT(mA)

Maximum Clamping Voltage @IPP

VC(V)

Peak Pulse Current

IPP(A)

Reverse Leakage @VR

IR(μA)

Package

SMBJ300A-Q SMBJ300CA-Q
300
335 371
1
486
1.3
1
SMB

样品申请

*
*
*

请填写正确的验证码

资料提交成功

结果将在1-2工作日反馈

知道了