5.0SMDJ90A-Q

5.0SMDJ90A-Q

5.0SMDJ90A-Q

瞬态电压抑制二极管

TVS
下载产品规格书

Part Number

Uni.

Bi.

Reverse Stand-Off Voltage

VR(V)

Breakdown Voltage @IT

VB MIn.(V)

VB Max.(V)

Test Current

IT(mA)

Maximum Clamping Voltage @IPP

VC(V)

Peak Pulse Current

IPP(A)

Reverse Leakage @VR

IR(μA)

Package

5.0SMDJ90A-Q 5.0SMDJ90CA-Q
90
100 111
1
146
34.3
2
SMC

样品申请

*
*
*

请填写正确的验证码

资料提交成功

结果将在1-2工作日反馈

知道了